นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายสิทธิมนุษยชน
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับคู่ค้า

กฏบัตร

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
กฎบัตรคณะกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานงานเงิน CFO
กฎบัตรเลขานุการบริษัทฯ
กฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน

เอกสารสำคัญของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัท