การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในการนี้บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ และห้ามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกหน่วยงานที่ธุรกิจของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กําหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชั่น โดยการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชั่นสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่อีเมล์ ic@tekacon.com

บริษัทฯ ให้ความมั่นใจว่า ชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกปิดเป็นความลับ และบริษัทฯ จะให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลดังกล่าว

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต