รายชื่อผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/03/2567 ประเภท: XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 2,088
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น : 100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 2,320
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) : 25.00
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท วานิช โฮลดิ้ง จำกัด 224,980,000 74.99
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,553,406 2.52
3 นางศิริวรรณ จึงธีรพานิช 2,000,000 0.67
4 นายกฤษณ หงษ์วิจิตร 1,864,000 0.62
5 นายไมตรี สุนทรวรรณ 1,558,000 0.52
6 นายอนวัช ฉัตรศิริกุล 1,400,000 0.47
7 คุณโสรัจณีย์ กาญจนประภาส 1,210,000 0.40
8 นายแพทย์ สิทธิพงศ์ ฬาพานิช 1,150,000 0.38
9 นางราตรี สูงสว่าง 1,125,000 0.38
10 นายณัฏฐณิชา อรพินท์ 1,062,500 0.35