รายชื่อผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2566 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 2,414
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น : 100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 2,320
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) : 25.00
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท วานิช โฮลดิ้ง จำกัด 224,980,000 74.99
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,742,735 1.91
3 นายธีรนาท งามจิตรเจริญ 3,000,000 1.00
4 นางศิริวรรณ จึงธีรพานิช 2,000,000 0.67
5 นายไมตรี สุนทรวรรณ 1,635,000 0.55
6 นายอนวัช ฉัตรศิริกุล 1,400,000 0.47
7 นายศุภชัย ศุทธิสารเศรษฐ์ 1,200,000 0.40
8 นายแพทย์ สิทธิพงศ์ ฬาพานิช 1,065,800 0.36
9 นายณัฏฐณิชา อรพินท์ 1,013,300 0.34
10 นายสุเมธ บุญบรรดารสุข 1,000,000 0.33
11 นายภิญโญ พิชญ์พงศ์ศา 1,000,000 0.33