การประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (วันที่เผยแพร่: 03/05/2567) ดาวน์โหลด
ประกาศงบดุลปี 2566 (วันที่เผยแพร่: 29/04/2567) ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผล (วันที่เผยแพร่: 29/04/2567) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบ (วันที่เผยแพร่: 13/03/2567) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ส่งคำถามล่วงหน้า ส่งคำถาม