การประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ส่งคำถามล่วงหน้า ส่งคำถาม