คณะกรรมการตรวจสอบ

นายประเสริฐ ภัทรดิลก
นายประเสริฐ ภัทรดิลก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์
นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นายไพโรจน์ อานามวัฒน์
นายไพโรจน์ อานามวัฒน์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ