คณะกรรมการตรวจสอบ

นายประเสริฐ ภัทรดิลก
นายประเสริฐ ภัทรดิลก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายไพโรจน์ อานามวัฒน์
นายไพโรจน์ อานามวัฒน์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ