คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายไพโรจน์ อานามวัฒน์
นายไพโรจน์ อานามวัฒน์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา
นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นายประเสริฐ ภัทรดิลก
นายประเสริฐ ภัทรดิลก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน