คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์
ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์

รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา
นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ดร.ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์
ดร.ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์

กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์
นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน