คณะผู้บริหาร

ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์
ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานก่อสร้าง

นายสมชาย วานิชวัฒน์
นายสมชาย วานิชวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง

นายณัฐวัฒน์ ภาสุกุลพิพัฒน์
นายณัฐวัฒน์ ภาสุกุลพิพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิศวกรรมและประกันคุณภาพ

นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา
นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร

นายสุพล  จงจินตรักษา
นายสุพล จงจินตรักษา

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน