คณะผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์
นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานก่อสร้าง

นายสมชาย วานิชวัฒน์
นายสมชาย วานิชวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง

นายณัฐวัฒน์ ภาสุกุลพิพัฒน์
นายณัฐวัฒน์ ภาสุกุลพิพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิศวกรรมและประกันคุณภาพ

นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา
นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร