นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ ของ บริษัทฯ ในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น รอบผลประกอบการ
06/03/2567 20/05/2567 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.1050 01/01/2566 - 31/12/2566
09/03/2566 24/05/2566 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.13 01/07/2565 - 31/12/2565
26/08/2565 15/09/2565 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.07 01/01/2565 - 30/06/2565