ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน

ข้อมูลประจำปี 2565
สินทรัพย์รวม
1,357.21
ล้านบาท
รายได้รวม
1,945.83
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
119.94
ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ
6.16%
สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท และ %)
หน่วย 2562 2563 2564 2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,297.36 1,498.59 1,274.35 1,357.21
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 936.77 1,161.56 811.54 605.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 360.58 337.03 462.81 751.70
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,435.15 2,474.56 1,605.04 1,945.83
กำไรสุทธิสำหรับงวด (ล้านบาท) 104.43 87.17 126.02 119.94
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.29% 3.52% 7.85% 6.16%
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 0.464 0.387 0.560 0.450