ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) (TEKA) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยให้บริการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิ อาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารโรงงาน อาคารศูนย์การค้า อาคารโรงแรม และอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม
TEKA ให้บริการรับเหมาก่อสร้างแก่ผู้ว่าจ้างทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยการรับเหมาก่อสร้างของ TEKA จะครอบคลุมงานตั้งแต่

งานโครงสร้าง (Structure) เช่น เสาเข็ม คาน และพื้นคอนกรีต เป็นต้น

งานสถาปัตยกรรม (Architecture) เช่น การก่อผนัง วัสดุตกแต่งผนัง อลูมิเนียม งานกระเบื้อง และวัสดุปิดพื้นผิวทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น

งานระบบประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ และระบบดับเพลิง เป็นต้น

ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจของ TEKA จะอยู่ในฐานะผู้รับเหมาหลักของโครงการ (Main Contractor) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อเจ้าของโครงการ โดยในการก่อสร้างโครงการ TEKA อาจดำเนินการเองในบางขอบเขตงาน และ อาจมีการว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยเพื่อดำเนินการในบางขอบเขตงานควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้าง (Structure) งานสถาปัตยกรรม (Architecture) และงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) ซึ่ง TEKA จะมีทีมวิศวกรซึ่งมีความชำนาญ ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีคุณภาพ และสามารถส่งมอบได้ตามเงื่อนไขของสัญญา

นอกจากนี้ TEKA ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงาน และสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดย TEKA ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพของระบบการบริหารงานของ TEKA ในระดับสากล

ตัวอย่างผลงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้
ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภท สิ่งปลูกสร้าง มูลค่าโครงการ ตามสัญญา (ล้านบาท) ปีที่ดำเนินการ
Quinn Ratchada 17 บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด คอนโดมิเนียม 1,128.97 2558-2559
Centric Ratchada Huaykwang บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม 564.95 2557-2559
Ideo Mobi Wongsawang Interchange บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม 558.48 2558-2559
Skyline Rattanathibet บริษัท เอเจ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คอนโดมิเนียม 598.13 2558-2560
Escent Rayong บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด คอนโดมิเนียม 275.70 2559-2561
Rhythm Rangnam บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม 578.04 2558-2561
Rhythm Sukhumvit 42 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม 884.58 2557-2559
Ideo Mobi Asoke บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม 783.18 2560-2561
Ideo Mobi Sukhumvit 66 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม 607.97 2560-2561
Ideo Phaholyothin Chatuchak บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม 515.14 2560-2561
Mercure Ibis Bangkok Sukhumvit 24 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงแรม 436.00 2560-2562
Ideo Sathorn Wongwienyai บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม 567.29 2561-2563
Quinn Sukhumvit 101 บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด คอนโดมิเนียม 593.46 2561-2563

ตัวอย่างผลงาน