รายงานผลประกอบการรายไตรมาส

งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2566