สิทธิผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะ ผู้ถือหุ้น ได้อย่างครบถ้วน เช่น

สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ

สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือโดยวิธีการอื่นใด

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ

การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้งสิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติสิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้