ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
แจ้งการนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
แจ้งการได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่ (Panora)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
F24-1 แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แจ้งการได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่ (Standard และ เวีย)
แจ้งการนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เรื่องการจ่ายเงินปันผลและการเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566