ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ CFO
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือส่งประเด็นคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)