ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือส่งประเด็นคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่ (ราชเทวี)
รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท