ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
แจ้งการได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่ (อาคารจอดรถ Building E ของ EnCo Terminal)
แจ้งการได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่ (นิว เมกา พลัส บางนา)
แจ้งแต่งตั้ง CFO
ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือ ส่งประเด็นคำถาม เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แจ้งการได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่
การจ่ายปันผลระหว่างกาล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)