ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่ขอต่อวาระ
แจ้งการแต่งตั้งและต่อวาระกรรมการตรวจสอบ F24-1
แจ้งการได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่ (ARLO LASALLE 17)
แจ้งการนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
(แก้ไข) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เรื่องการจ่ายเงินปันผลและการเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เรื่องการจ่ายเงินปันผลและการเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งการลาออกของรักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
แจ้งการได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่ (นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง)
รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65