ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2566
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2566
เอกสารนำเสนอนักลงทุนกลุ่ม VI
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2566