คณะกรรมการบริษัท

ดร.วิทูร เจียกเจิม
ดร.วิทูร เจียกเจิม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์
ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์

รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา
นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นายสมชาย วานิชวัฒน์
นายสมชาย วานิชวัฒน์

กรรมการ

นายประเสริฐ ภัทรดิลก
นายประเสริฐ ภัทรดิลก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์
นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นายไพโรจน์ อานามวัฒน์
นายไพโรจน์ อานามวัฒน์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ