คณะกรรมการบริษัท

นายวิทูร เจียกเจิม
นายวิทูร เจียกเจิม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์
นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์

รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา
นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมชาย วานิชวัฒน์
นายสมชาย วานิชวัฒน์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประเสริฐ ภัทรดิลก
นายประเสริฐ ภัทรดิลก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายไพโรจน์ อานามวัฒน์
นายไพโรจน์ อานามวัฒน์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ