คำถามที่พบบ่อย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอะไร ?

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยให้บริการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิ อาคารสำนักงาน อาคารเรียน และอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม ซึ่งบริษัทฯ มีผู้ว่าจ้างทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ จะครอบคลุมงานตั้งแต่ (1) งานโครงสร้าง (Structure) เช่น เสาเข็ม คาน และพื้นคอนกรีต เป็นต้น (2) งานสถาปัตยกรรม (Architecture) เช่น การก่อผนัง วัสดุตกแต่งผนัง อลูมิเนียม งานกระเบื้อง และวัสดุปิดพื้นผิวทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น และ (3) งานระบบประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ และระบบดับเพลิง เป็นต้น

ผลประกอบการในปีล่าสุดเป็นอย่างไร ?

ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี และงวดล่าสุด สามารถดูได้ที่หน้า “ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

จำนวนหุ้นที่เสนอขายมีจำนวนเท่าไหร่ และจัดสรรอย่างไร ?

จำนวนหุ้นที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น 75,000,000 หุ้น (พาร์ 1 บาท/หุ้น)

จำนวนหุ้นรวมหลังเสนอขายหุ้น 300,000,000 หุ้น

สัดส่วนการกระจายหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน

แผนการจัดสรรหุ้น

 • เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจ
  ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 66,505,300 หุ้น
 • เสนอขายผู้มีอุปการคุณ 7,716,000 หุ้น
 • บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และพนักงาน 778,700 หุ้น
เปิดให้ประชาชนจองซื้อหุ้นเมื่อไร ?

วันที่ 2, 6, และ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น.
และวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ราคาเสนอขายอยู่ที่เท่าไหร่ ?

4.60 บาทต่อหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหุ้นมีใครบ้าง ?
 1. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
 7. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
มีแผนนำเงินจากการเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้ทำอะไร ?

บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับงานก่อสร้างที่อาจเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งในด้านจำนวนโครงการและมูลค่าโครงการ รวมถึงใช้ในการจัดหา ซ่อมแซม และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างไร ?

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายปันผลสามารถดูได้ที่หน้า “นโยบายการจ่ายเงินปันผล