ข่าวสารนักลงทุน

TEKA สุดปลื้ม เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีแรกคว้าคะแนน CGR 4 ดาว ประจำปี 2566

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) โดย ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA ระบุว่า หลังจากที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มา 1 ปี บริษัทได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (CGR 2023) อยู่ในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” ซึ่งกว่า 39 ปี บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายคุณภาพที่มุ่งเน้นการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ส่งมอบงานในเวลา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงบริษัทให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนา คน ระบบ และเทคโนโลยี ตลอดจนงานบริการทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจ และสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสู่ การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย”